ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 44Drukuj informację Ogłoszenie numer: 44

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Referacie Spraw Społecznych

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2020-02-11

Ogłoszono dnia: 2020-02-11 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-25 10:00:00

Nr ogłoszenia: 44

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: co najmniej średnie.
2. Staż pracy: co najmniej 3-letni.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa , a w szczególności przepisów ustaw :
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o samorządzie gminnym,
- o ochronie danych osobowych,
- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- o finansach publicznych,
- prawo o stowarzyszeniach,
- prawo o fundacjach.
6. Obywatelstwo polskie.
7. Nieposzlakowana opinia.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań z zakresu kultury:
  1. wspieranie i promocja inicjatyw kulturalnych,
  2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
  3. prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
  4. przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
 2. wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
  1. propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole,
  2. koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
  3. opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 3. opracowywanie rocznych planów współpracy,
 4. realizacja i koordynacja czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych ujętych w rocznych programach współpracy i budżecie Gminy,
 5. udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
 6. wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu szkolnej służby zdrowia,
 7. prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie współpracy i realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi,
 8. sporządzenie sprawozdań i raportów w zakresie prowadzonych spraw,
 9. archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

        1.  praca biurowa (stanowisko w pomieszczeniu wieloosobowym, budynek II piętrowy bez windy),
        2.  praca w pełnym wymiarze czasu pracy 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym
           tygodniu pracy,
        3.  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
        4.  większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
        5.  wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV)-   własnoręcznie  podpisany,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie    świadectw   pracy lub  zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),
 5. kserokopie dokumentów o posiadanych  dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1282),
 7. podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty aplikacyjne winny zawierać :
1) dokumenty wymienione powyżej,
2) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacji na Stanowisko  ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie .”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-25 10:00:00
b. Sposób:
Terminy i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UM i G Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na Stanowisko ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie  w terminie do dnia 24 lutego 2020r. - do godz. 10.00.
W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po  24 lutego 2020r. po godz.10.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.
Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postepowania kwalifikacyjnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Biuletynie Informacji Publicznej  bip.gminawschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wschowa, dnia 11 luty 2020 r.

VII. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wschowa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy  (Rynek 1, 67-400 Wschowa, telefon kontaktowy:   65 540 86 00)
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko  ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Chiciak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 12:23:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Jastrzębski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 12:24:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Jastrzębski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 12:24:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony