ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 43Drukuj informację Ogłoszenie numer: 43

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. nieruchomości i zabytków

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2020-02-06

Ogłoszono dnia: 2020-02-06 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: 43

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie :
      -  średnie lub wyższe
      - co najmniej 2-letni staż pracy.
2. Znajomość ustaw:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- kodeks cywilny,
- o gospodarce nieruchomościami,
- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- o samorządzie gminnym,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Obywatelstwo polskie.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat .B,
- staż pracy w administracji samorządowej,
- umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 1. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury sprzedaży nieruchomości gminnych niezabudowanych.
 2. prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Wschowa.
 3. prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem gruntów.
 4. prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenu, użyczeniem i użytkowaniem nieruchomości gruntowych.
 5. obciążanie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu.
 6. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych i użytkowych Gminy.
 7. ochrona i ewidencja dóbr kultury w tym zabytków.
 8. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
 9. zatwierdzanie lokalizacji i projektów reklam, szyldów, kolorystyki elewacji oraz innych elementów architektury i urbanistyki związanych z estetyzacją miasta.
 10. współpraca w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych.
 11. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników.
 12. archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.
     

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca biurowa,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych (ksero, drukarka, niszczarka),
 4. obsługa  monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
 5. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
 6. obsługa petenta, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe,
 7. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 

V. Wymagane dokumenty:

 
-List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV)-własnoręcznie podpisany,
-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),
-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1282),
-podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty aplikacyjne winny zawierać :
 
1) dokumenty wymienione powyżej,
2) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1 w celach rekrutacji na stanowisko ds. nieruchomości i zabytków ”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-20 10:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko nieruchomości i zabytków w  Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
w terminie do dnia     20  luty    2020 r. - do godz. 10.00.
 
W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po 20 luty 2020 r. po godz. 10.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.
Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminawschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wynosi powyżej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Stupnicka - Cencora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-06 11:24:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Jastrzębski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-06 11:25:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Jastrzębski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 11:25:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony