ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 42Drukuj informację Ogłoszenie numer: 42

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. środowiska i rolnictwa

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Data udostępnienia: 2020-02-06

Ogłoszono dnia: 2020-02-06 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: 42

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie :
      -  średnie lub wyższe preferowane kierunki : ochrona środowiska, inżynieria  
         środowiska, rolnictwo,
      - co najmniej 2-letni staż pracy.
2. Znajomość ustaw:
-  o samorządzie gminnym,
-  o pracownikach samorządowych,
-  o ochronie danych osobowych,
-  prawo ochrony środowiska,
-  o ochronie przyrody,
-  prawo wodne,
-  o odpadach,
-  prawo geologiczne i górnicze,
-  o ochronie zwierząt
-  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-  o ochronie gruntów rolnych i leśnych
-  o finansach publicznych.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Obywatelstwo polskie.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat .B,
- staż pracy w administracji samorządowej,
- umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo górnicze i geologiczne w tym opiniowanie koncesji na poszukiwanie złóż i na wydobywanie kopalin oraz nadzór nad ochroną i eksploatacją złóż surowców mineralnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i wodnościekowej.
 3. Nadzór nad zapisami zawartymi w ustawach, uchwałach i programach ochrona powietrza w kontekście zadań przypisanych Gminie Wschowa oraz prowadzenie spraw w tym zakresie.
 4. Realizacja i nadzorowanie spraw z zakresu ustawy o odpadach – ochrona środowiska przed odpadami.
 5. Prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt w tym programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .
 6. Prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów na terenie gminy w tym współpraca z Powiatową Spółką Wodną.
 7. Prowadzenie spraw i nadzór nad zadaniami związanymi z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa w tym nadzór nad lasami gminnymi oraz wykonywaniem czynności zleconych w wyniku przetargu na zadania związane  z wycinką drzew w lasach stanowiących własność Gminy Wschowa.
 9. Prowadzenie   procedury   szacowania   szkód   w   gospodarstwach   rolnych i działach specjalnych  w wyniku działania niekorzystnych warunków  atmosferycznych.
 10.  Podejmowanie działań zapobiegających klęskom żywiołowym i zagrożeniom dla  środowiska.
 11.  Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną i ściekową w kontekście  zadań określonych w ustawie Prawo wodne, a przypisanych gminie w tym  prowadzenie postępowań w zakresie naliczania opłaty melioracyjnej.
 12. Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.
 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego, Burmistrza lub jego Zastępcy.
 14.  Przygotowywanie uchwał, zarządzeń Burmistrza i sprawozdań z zakresu pełnionych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca biurowa,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych (ksero, drukarka, niszczarka),
 4. obsługa  monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
 5. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
 6. obsługa petenta, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe,
 7. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

 
Wymagane dokumenty:
 
-List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV)-własnoręcznie podpisany,
-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),
-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1282),
-podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty aplikacyjne winny zawierać :
 
1) dokumenty wymienione powyżej,
2) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1 w celach rekrutacji na stanowisko ds. środowiska i rolnictwa ”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-20 10:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko ds. środowiska i rolnictwa w  Biurze Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
w terminie do dnia     20  luty    2020 r. - do godz. 10.00.
 
W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po 20 luty 2020 r. po godz. 10.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.
Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminawschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

VII. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wynosi powyżej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Stupnicka - Cencora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-06 11:18:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Jastrzębski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-06 11:20:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Jastrzębski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 11:27:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony