ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 41Drukuj informację Ogłoszenie numer: 41

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2020-02-06

Ogłoszono dnia: 2020-02-06 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: 41

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka lub ochrona środowiska (lub pokrewne) albo wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub ochrony środowiska (lub pokrewne)
2. Staż pracy  :  co najmniej 2-letni staż pracy.
3.. Znajomość ustaw:
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prawo budowlane,
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw   
    publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Obywatelstwo polskie.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat .B,
- staż pracy w administracji samorządowej,
- umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania, ich zmian oraz oceny ich realizacji.
 2. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów przestrzennych i studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i ich zmiany, odmowie ustalenia warunków zabudowy, przeniesieniu decyzji na inny podmiot oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany - renta planistyczna).
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, ich zmiany, odmowy wydania decyzji, przeniesieniu decyzji na inny podmiot oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.
 6. wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. archiwizowanie  wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
praca biurowa, praca w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych (ksero, drukarka, niszczarka), obsługa  monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych), obsługa petenta, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe, wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Wschowa..

V. Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV)-własnoręcznie podpisany,
-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),
-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1282),
-podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty aplikacyjne winny zawierać :
1) dokumenty wymienione powyżej,
2) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s.1 w celach rekrutacji na stanowisko ds. środowiska i rolnictwa ”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-20 10:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko ds. środowiska i rolnictwa w  Biurze Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
w terminie do dnia     20  luty    2020 r. - do godz. 10.00.

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po 20 luty 2020 r. po godz. 10.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.
Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminawschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Stupnicka - Cencora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-06 11:11:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Jastrzębski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-06 11:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Jastrzębski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 11:26:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony