ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: RKP.2110.7.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: RKP.2110.7.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Komunikacji Społecznej

Data udostępnienia: 2024-05-09

Ogłoszono dnia: 2024-05-09

Termin składania dokumentów: 2024-05-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: RKP.2110.7.2024

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) posiadanie wykształcenia: wyższe,
6) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,  o ochronie danych osobowych, Prawo prasowe,
7) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,
8) min. 3 letnie doświadczenie w dziale marketingu i w tworzeniu treści i kampanii w social mediach,
9) bardzo dobra znajomość kanałów Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tik Tok podparta prowadzonymi kontami,
10) bardzo dobra znajomość j. polskiego,
11) lekkie pióro, umiejętności pisania i tworzenia contentu,
12) umiejętności tworzenia grafik, zdjęć, video (portfolio),
13) znajomości narzędzi wspierających np.: Google Analytics, Canva, PowerPoint lub podobnych.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem,
1)  posiadanie cech osobowości: rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań na stanowisku:
1) tworzenie i realizacja strategii działań informacyjnych w mediach społecznościowych (między innymi TikTok, Facebook, Instagram, Linkedin),
2) przygotowywanie i regularna publikacja angażujących treści (posty, artykuły, zdjęcia, video),
3) monitoring i budowanie zasięgu marki w mediach społecznościowych,
4) bieżąca komunikacja z użytkownikami w social media,
5) śledzenie trendów w branży oraz ich aktywne adaptowanie w prowadzonych działaniach,
6) analiza i optymalizacja kampanii pod kątem zakładanych celów i efektywności,
7) tworzenie harmonogramów, moderacja kanałów,
8) współpraca z agencjami zewnętrznymi oraz kolegami z wewnętrznych działów urzędu i jednostek podległych gminie,
9) tworzenie raportów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
1) miejsce pracy: Wschowa, ul. Rynek 1, I piętro, do budynku Urzędu prowadzą schody, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Termin rozpoczęcia pracy 15.06.2024 r.
4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania w załącznikach,
2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
3) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy,
4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w załącznikach.
Dokumenty dodatkowe:
1) list motywacyjny,
2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
3) propozycje tekstów i grafik kont w social mediach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-05-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko ds. komunikacji społecznej"
do dnia 21.05.2024 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych, określonych w pkt. 3 oraz w pkt. 8, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminawschowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,
    67-400 Wschowa
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danychy Osobowych jest nim : Natalia Wielowiejska, email: kontakt@rodo-leszno.pl
  3. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art.22 1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  
    3.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).
  4. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
-żądania usunięcia danych, gdy:
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
-żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoby te kwestionują prawidłowość danych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
8. Załączenie/przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej, kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania informacji zawartych w aplikacji o pracę.
9. Kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby z którą zawarta zostanie umowa o pracę.
10. Dane osobowe wprowadzone do elektronicznego formularza zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji. Natomiast dane osób spełniających wymagania formalne na dane stanowisko w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
11. Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
13. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Michałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-09 14:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Brzechwa-Tobólska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-09 14:59:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Brzechwa-Tobólska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 14:59:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony