ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXII/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXII/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXII/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazania nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Tylewice
Nr aktu prawnego
XXII/212/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
Nr aktu prawnego
XXII/211/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXII/210/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wschowa na lata 2021 – 2025
Nr aktu prawnego
XXII/209/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa
Nr aktu prawnego
XXII/208/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenie granic ich obwodów.
Nr aktu prawnego
XXI/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w części zachodniej miasta Wschowa
Nr aktu prawnego
XXI/202/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji