ˆ

Wybory Ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory ławników (uzupełniające)

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 - 2027

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie informuje, iż zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2023 roku Rada Miejska we Wschowie winna dokonać wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli – IV Wydział Pracy na kadencję 2024 - 2027 w wyborach uzupełniających.
 
Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
-    ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), dalej ustawa;
-    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.), dalej rozporządzenie.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów to 12 stycznia 2024 r. (data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej we Wschowie po upływie terminu zostaną pozostawione bez dalszego biegu.
Wybory przygotowują i przeprowadzają Rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył 30 lat;
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)  nie przekroczył 70 lat;
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)  duchowni;
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy (art. 162 ustawy):
1)  prezesi właściwych sądów;
2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.
Kandydaci podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską we Wschowie, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada Miejska we Wschowie przed dokonaniem wyboru zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydatach na ławników, na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Udzielanie informacji w sprawie wyboru ławników, wydawanie kart zgłoszeń i przyjmowanie zgłoszeń: Biuro Obsługi Interesanta i Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w godz. 7.30-15.30; tel. 65 540 86 27.
Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1)  Ministerstwa Sprawiedliwości:
2)  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa (Biuletyn Informacji Publicznej; Wybory i Referenda -> Wybory Ławników).
Wyborów ławników Rada Miejska we Wschowie dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.
 
Załączniki:
1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
3. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Safiańczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 10:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Safiańczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 10:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Safiańczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12 10:17:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024 - 2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa informuje, iż zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2023 roku Rada Miejska
we Wschowie przystępuje do wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027:
1)   do Sądu Rejonowego we Wschowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 4 ławników;
2)   do Sądu Rejonowego w Nowej Soli – IV Wydział Pracy – 2 ławników.
 
Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
-     ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), dalej ustawa;
-     rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.), dalej rozporządzenie.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów to 30 czerwca 2023 r. (data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej we Wschowie po upływie terminu zostaną pozostawione bez dalszego biegu.
Wybory przygotowują i przeprowadzają Rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2023 roku.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)   jest nieskazitelnego charakteru;
3)   ukończył 30 lat;
4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)   nie przekroczył 70 lat;
6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)   duchowni;
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)   radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy (art. 162 ustawy):
1)   prezesi właściwych sądów;
2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)   co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.
 
Kandydaci podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską we Wschowie, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada Miejska we Wschowie przed dokonaniem wyboru zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydatach na ławników, na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Udzielanie informacji w sprawie wyboru ławników, wydawanie kart zgłoszeń i przyjmowanie zgłoszeń: Biuro Obsługi Interesanta i Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w godz. 7.30-15.30; tel. 65 540 86 27.
 
Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1)   Ministerstwa Sprawiedliwości:
2)   Urzędu Miasta i Gminy Wschowa (Biuletyn Informacji Publicznej; Wybory i Referenda -> Wybory Ławników).
   
Wyborów ławników Rada Miejska we Wschowie dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.
 
Załączniki:
1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4a. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego we Wschowie.
4b. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Safiańczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 13:24:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Ziemek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 13:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Ziemek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 15:13:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »