ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2028

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 08:10:01 przez Aleksander Ziemek

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR  XXV/237/2021
 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 lutego 2021 roku
 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
na lata 2021 – 2028.
 
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 232 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t j.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) i art. 15 zoaa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj. Dz. U z 2020, poz. 1 842 ze zm.) Rada Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wschowa na lata 2021 – 2028 obejmującą:
  1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje, o których mowa w art. 242 – 244, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2.
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  1. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
  2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020  roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                               Rady Miejskiej we Wschowie
 
                                                                            (-)  Hanna Knaflewska - Walkowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 08:09:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Ziemek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 08:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Ziemek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 08:10:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony