ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała budżetowa 2021 rok

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 08:07:07 przez Aleksander Ziemek

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA   NR XXV/236/2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 lutego 2021 roku
 
            w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta  i Gminy Wschowa na 2021 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) i art. 15 zoaa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj. Dz. U z 2020, poz. 1 842 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala  się dochody budżetu w kwocie  98 721 634,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  95 446 201,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 275 433,00 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 98 003 296,00  zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do  uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  95 001 091,00 zł., w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 268 378,81  zł.
     z tego:
     a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę  36 115 914,30 zł.
     b) wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań kwotę 14 152 464,51  zł.
2) dotacje na zadania bieżące kwotę   8 789 870,44 zł.
      a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  2 974 000,00 zł.
      zgodnie z  załącznikiem Nr 6 do uchwały, z tego:
      - dotacje podmiotowe  - kwotę  2 964 000,00 zł.
      - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 10 000,00  zł.
      b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  w kwocie 5 815 870,44 zł.
      zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:
      - dotacje podmiotowe  - kwotę 5 102 870,44  zł.
      - dotacje celowekwotę 713 000,00 zł. 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 34 512 180,00 zł.
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 425 661,75 zł., z tego:
  1. dotacje celowe – kwota  22 500,00  zł.– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały ,
  2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota  180 649,50 zł.,
  3. pozostałe – kwota 222 512,25 zł.
5) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1 005 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu  obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie  3 002 205,00 zł.
    z tego:
  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2 468 173,38 zł.
  2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota  484 031,62 zł.
  3) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – kwota 50 000,00 zł.
 
§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie 718 338,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
  1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 281 662,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną  w kwocie  150 000,00 zł.  
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego  w kwocie 360 000,00 zł.
 
§  5. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 33 002 350,00 zł. – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.
  1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu porozumień z jst na zarządzanie poborem opłat za parkowanie samochodami w kwocie  101 602,12 zł.
 
§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
 
§ 7. Ustala się dochody z tytułów wymienionych w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale: 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w kwocie 20 500,00 zł. oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w tej ustawie w rozdziałach: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 - w kwocie 30 000,00 zł., w rozdziale: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 w kwocie 100 000,00 zł.
 
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  Gminie Wschowa na 2021 rok w kwocie 430 000,00 zł., w tym: na zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł., na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 410 000,00 zł.”
 
§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego na 2021 w kwocie 415 907,91 zł.
 
§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
1) zaciągania kredytu do kwoty 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
2) wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 1.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami  i rozdziałami w ramach działu w tym: wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz  wydatków majątkowych.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich
albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty  3 000 000,00 zł.
 
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek między paragrafami i rozdziałami w  ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
 
  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania w drodze zarządzenia uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
                                                                                              (-) Hanna Knaflewska – Walkowiak
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                          we Wschowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 08:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Ziemek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 08:07:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksander Ziemek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 08:07:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony